Eisen HISWA aankoopkeuringsexpert

U wilt misschien graag weten aan welke eisen een HISWA Aankoopkeuringsexpert moet voldoen? Hieronder geef ik u de criteria. Het is wel even lezen... Nu is u ook gelijk duidelijk waarom lang niet alle experts HISWA Aankoopkeuringsexpert zijn en u op moet passen met wie u in zee gaat.

TOELATINGSEISEN SECTIE EXPERTISEBUREAUS HISWA VERENIGING Vastgesteld ter ledenvergadering d.d. 14 september 2005

Versie juni 2005/MST
A.Algemeen Het expertisebureau dat zich aanmeldt voor lidmaatschap aan de sectie, dient te voldoen aan de eisen van HISWA Vereniging, vastgelegd in de Statuten. De gevolmachtigde van het betreffende bureau zal voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus dienen te voldoen aan de hierna omschreven toelatingseisen. De gevolmachtigde betreft de directeur/eigenaar van de onderneming, of een daartoe aangewezen werknemer van deze onderneming. Het bepaalde in de toelatingseisen blijft gedurende het totale lidmaatschap van kracht.
Toelatingseisen 1.Het lidmaatschap van de sectie staat open voor onafhankelijk gevestigde
expertisebureaus die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de pleziervaartsector. 2.Het bureau dient in Nederland gevestigd en kantoorhoudend te zijn waarvandaan
ook het overgrote deel der werkzaamheden uitgevoerd wordt.
‘Onafhankelijk’ wil hier zeggen dat het bureau en de daaraan verbonden experts geen andere zakelijke belangen hebben welke direct of indirect de onafhankelijke positie van het bureau en de daaraan verbonden experts kunnen beïnvloeden. Van deze onafhankelijkheid dient een schriftelijke verklaring te worden overlegd.
‘Gevestigd’ wil hier zeggen dat ten tijde van het indienen van de aanvraag tot het lidmaatschap het bureau tenminste moet voldoen aan één van de volgende gestelde eisen:
1.Het bureau moet minimaal vijf jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. Daartoe dient een uittreksel uit het register van een Nederlandse Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit blijkt.
of
2.Het bureau moet minimaal drie jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. De directeur/eigenaar van het bureau en het merendeel van de aan het bureau verbonden experts moeten vijf jaar aaneengesloten werkzaam zijn geweest als pleziervaartuigenexpert. Hierbij moeten de werkzaamheden getuigen van een grote ervaring, deskundigheid en betrokkenheid in de pleziervaartuigensector, wat aangetoond moet worden bij de Commissie van Toelating.* (hierna te noemen: De Commissie)
Voor wat betreft onafhankelijkheid dient een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit zonder meer blijkt.
Pagina 1 van 42.1
2.2
Opleidingseisen
2.
a. b. c. d.
De gevolmachtigde dient in het bezit te zijn van een diploma van een relevante HBO-opleiding of hoger, bijvoorbeeld:
HBO Scheepsbouwkunde, Bachelor of Engineering (B,bc,ing); HBO Maritiem Officier, Maritiem Engineer (B,bc); WO Maritieme Techniek, Bachelor of Science Maritieme Techniek (Bsc,Ing); Een ander binnenlands of buitenlands diploma van een HBO- of WO opleiding, dit ter beoordeling van de Commissie van Advies.
Naast bovengenoemde opleidingseisen dient de gevolmachtigde te voldoen aan de aanvullende opleidingseisen die zijn omschreven in de certificeringsregeling i.o. van HISWA Vereniging.
In uitzonderlijke gevallen kan van bovengenoemde opleidingseis worden afgeweken, als de gevolmachtigde aantoonbaar over zodanige kennis en vaardigheden in het vakgebied beschikt, zodat dit gelijk gesteld kan worden gesteld aan het niveau van één van de in dit artikel genoemde diploma’s, dit naar oordeel van de Commissie. De gevolmachtigde dient zijn/haar kennis en vaardigheden aantoonbaar te maken door het volgen van een EVC-procedure (Eigen Verkregen Competenties) aan een door het Rijk erkende opleidingsinstelling voor HBO of WO.
Lidmaatschap/Aspirant-lidmaatschap
3.1 Indien de hierna omschreven procedure met positief gevolg is gevolgd wordt het desbetreffende bureau/de gevolmachtigde voor de periode van 2 jaar als aspirant lid ingeschreven;
3.2 Indien in deze periode van 2 jaar is gebleken dat het bureau/de gevolmachtigde functioneert op een wijze zoals van een bureau/gevolmachtigde verwacht mag worden, zal het bureau/de gevolmachtigde voor het lidmaatschap ingeschreven worden. Dit zal worden getoetst door een rondschrijven naar de overige leden waarbij gevraagd wordt in te stemmen met omzetting van het aspirant lidmaatschap in een volwaardig lidmaatschap. Een eventuele afwijzing dient met redenen omkleed te zijn.
3.3 Indien de leden geen bezwaar hebben gemaakt of als gebleken is dat voor eventueel gemaakt bezwaar geen grond is, zal het bureau/de gevolmachtigde na het overleggen van een nieuw bewijs van goed gedrag, ingeschreven worden als lid.
B.Procedure
1)Zodra een expertisebureau zich bij HISWA Vereniging heeft aangemeld als potentieel lid, zal HISWA Vereniging dit verzoek beoordelen naar haar lidmaatschapcriteria. Vervolgens zal dit verzoek worden doorgestuurd naar de Commissie voor nader onderzoek.
De Commissie doet het kandidaat-lid een vragenlijst toekomen, waarmee deze de Commissie schriftelijk informeert over zijn personalia, postadres en huidige (eventueel vorige) werkgever(s). Ook moeten de gegevens worden overgelegd over de structuur van het bedrijf, met het oog op het beoordelen van de onpartijdige en/of onafhankelijke beroepsuitoefening, en de daarin door het kandidaat-lid uit te voeren werkzaamheden. Dit moet worden vergezeld van een opgave van het aantal door hem uitgevoerde keuringen in de afgelopen 3 jaar, voor- en vakopleiding met fotokopie van behaalde diploma’s. Tevens informeert het kandidaat-lid
Pagina 2 van 4
de Commissie over nevenfuncties en dienen een 3-tal referenties uit verschillende relevante branches/bedrijven/instellingen overgelegd te worden. Tenslotte overlegd het kandidaat-lid tevens een recent bewijs van goed gedrag, afgegeven door de burgemeester van zijn woonplaats.
De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk of het kandidaat-lid voldoet aan de eisen met betrekking tot nationaliteit, het werkterrein, de opleiding en de werkervaring. De continuïteit en de kwaliteit van het bureau dienen te worden gegarandeerd en moeten kunnen worden getoetst. De kosten van dit onderzoek worden verhaald op het potentiële lid.
2)Vervolgens worden alle leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging per circulaire in kennis gesteld van de kandidatuur en verzocht schriftelijk positief of gemotiveerd negatief te reageren. Negatieve reacties worden, zo nodig na vergaren van nadere informatie, beoordeeld en zo nodig met het kandidaat lid besproken tijdens het hierna te noemen gesprek.
3)De door het kandidaat lid verstrekte referenties, bedoeld onder B2 van dit reglement worden nagetrokken, waarna de Commissie een gesprek heeft met het kandidaat lid.
4)Afhankelijk van het resultaat van de evaluatie door de commissie van de verkregen schriftelijke en mondelinge informatie zijn er drie mogelijkheden, met de volgende procedure:
6.1Is de Commissie van mening dat het kandidaat-lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna de kandidaat als aspirant-lid kan worden ingeschreven.
6.2Is de Commissie van mening dat het kandidaat lid niet, dan wel nog niet voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging dan wordt dit, na overleg met het bestuur en met redenen omkleed, het kandidaat lid schriftelijk meegedeeld. De leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging worden van het oordeel van de Commissie in kennis gesteld op de eerstvolgende sectie vergadering.
6.3Is het de Commissie op grond van de gevoerde gesprekken en/of verkregen documentatie niet mogelijk tot een eindoordeel te komen, dan treedt de Commissie in overleg met het bestuur van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging. Indien dan tot het oordeel gekomen wordt dat het kandidaat lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het aspirant lidmaatschap van de sectie expertisebureaus, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna hij als aspirant lid kan worden ingeschreven.
Indien dit overleg niet tot een voor het kandidaat lid positief oordeel leidt, dan wordt de kandidatuur voorgelegd aan de eerstvolgende sectie vergadering, waarin over het lidmaatschap zal worden gestemd.
7)Het kandidaat lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de stemming. (aantal voorstemmen, tegenstemmen en onthoudingen).
8)De Commissie vergadert zo dikwijls als zij dit wenselijk oordeelt. Pagina 3 van 4
9)De Commissie kan slechts besluiten nemen in een vergadering, waarin tenminste drie van de vijf leden aanwezig moeten zijn.
10)De Commissie neemt haar besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen.
11)Voor het overige regelt de Commissie zelf haar werkzaamheden, echter dient zij verantwoording af te leggen aan het Bestuur van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging en/of het bestuur van de N.V.E.P (Nederlandse Vereniging van Experts in Pleziervaartuigen).
*De Commissie van Toelating is samengesteld uit een tweetal leden uit de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, en een tweetal leden uit de N.V.E.P. Afhankelijk van de lidmaatschapsaanvraag is de voorzitter een HISWA- of NVEP lid. De Commissie houdt zich bezig met het toetsen van de aanvragen voor lidmaatschap naar de toelatingseisen.

Hiswa keuring

 

Theo van Rijswijk

 
Reeds 15 jaar volledig
gespecialiseerd
 in aankoopkeuringen
 
Mobiel